Blog

Páhy János temetése
Blog, Hírek

Örök nyugalomra helyezték dr. Páhy Jánost

Az életének 75., áldozópapságának 52. évében elhunyt dr. Páhy János címzetes prépost, nyugalmazott nagykanizsai plébános lelki üdvéért mutatott be szentmisét Varga László megyéspüspök 2024. február 8-án a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony templomban. A nyugalmazott plébánost a szentmisét követően a nagykanizsai köztemetőben helyezték örök nyugalomra.

A szentmise szónoka Bengyák Vince miháldi plébános volt. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

II. János Pál pápa idősebb korában, aranymiséje alkalmából írt egy könyvet, saját életéről. A könyv címe: Ajándék és titok. Életének történésein keresztül mutat meg titkokat és ajándékokat. Úgy hiszem, hogy mi is, mindnyájan, papok és nem papok, hívők és nem hívők ilyen ajándékok és titkok vagyunk.

Titok: kit temetünk? Weöres Sándor egyik versének a címe: Ki minek gondol, az vagyok annak.

Aki az elmúlt 2-3 évben ismerte Páhy Jánost, egy beteg emberrel találkozott. Akinek iskolatársa volt, az a gyermek-, vagy fiatalkori barátját temeti. A család egy rokon temetésére jött. Akiknek lelkipásztora volt, azok szeretett papjukért imádkoznak, aki az életük vidám és szomorú történéseit megáldotta, része volt a hétköznapjaiknak és ünnepeiknek. Hisszük, hogy mikor meghalunk és lelkünk eljut Isten elé, akkor Isten az embert a maga teljes valójában öleli magához, fogadja be országába.

Keresztény hitünk nem egyszerű hit. Nem könnyű és nem fájdalommentes hit. De az élet sem egyszerű és fájdalommentes. Hitünk alapja Jézus halálból való feltámadása. Mégis a kereszt, a kínzóeszköz, Jézus halálának az eszköze a legismertebb keresztény jelképünk. Miért? Talán azért, hogy szembesüljünk vele, ne tévesszük szem elől és szoktassuk magunkat a gondolathoz, hogy nekünk is ez az elkerülhetetlen sorsunk. Nincs menekvés. „Itt vagyok az Úr kezében árván, pőrén, egymagam” – énekeljük egyik temetési énekünkben.

Nekünk, hívőknek van egy lépésnyi előnyünk a világgal szemben. A kereszttel, az élet nehézségeivel, a betegséggel és a halállal szembesül a világ is. Mindenki meghal, minden alakul, változik, elmúlik.

Mi, akik hisszük, hogy nemcsak testből, nemcsak anyagi valóságból, hanem lélekből is vagyunk, hisszük és hittel valljuk Jézus feltámadását, mi is ebben a világban élünk, küzdünk a megmaradásunkért, boldogulásunkért. Földi szemeinkkel mi sem látunk tovább a sírnál. Keresztény hitünk és papi életünk egyik szép szertartása az, amikor húsvét éjszaka a tűz megáldása és a húsvéti gyertya „megírása” után ezzel a gyertyával a kezünkben belépünk a sötét templomba és elénekeljük azt, hogy „Krisztus világossága” – amire a válasz az, hogy „Istennek legyen hála.”

Mikor a mostani temetési szentmise részleteit beszéltük meg, kértem, hadd legyen felolvasva a húsvétvasárnap esti, emmauszi tanítványokról szóló evangélium hosszabbik változata. Ezt azért kértem, mert mi is sokszor úgy vagyunk az élettel, életünkkel, mint ez a két tanítvány, akik látták Jézust meghalni a kereszten és elvesztették a reményüket, majd találkoztak a feltámadt Jézussal, de nem ismerték fel őt. Bár, ahogy utólag mondták „ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat”, de a szemük csak akkor nyílott meg és ismerték fel Jézust, amikor megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik a kenyeret.

A mostani szentmisében is elhangzik az „íme, hitünk szent titka” és a miséző rámutat az oltárra, Krisztus testére és vérére. Mi is áldozunk, áldoztatunk, hogy ne aludjon ki a szívünkben a láng, a fény, a hitünk lángja és fénye.

Bengyák Vince

Ajándék: „Drága dolog a gyermek, az anyaméh gyümölcse ajándék” – mondja a 127. zsoltár. „A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg” – hangzik el a gyermek keresztelésekor a szertartásos szövegben.

Páhy János koporsóját körülvéve köszönjük meg a Jóistennek az ő élete ajándékát. Úgy vagyunk mi emberek, hogy akikkel szeretjük egymást, azokkal szeretjük egymást megajándékozni. Adunk is, kapunk is. Sokszor tárgyakat. Van, hogy érzéseket, élményeket és nem ritkán saját magunkat adjuk egymásnak és fogadjuk el, fogadjuk be egymást. Jánost életem nehéz időszakában ismertem meg. Köszönöm saját elfogadásomat, befogadásomat és köszönöm, hogy saját magával ajándékozott meg engem.

A szentmise görög megnevezése az „Eucharisztia” – ami a köznapi görög nyelven eucharisztó formában azt jelenti, hogy köszönöm. Ki-ki a saját lelkében köszönje meg azt, amit testvérünktől kapott és azt is, amit testvérünknek adott, adhatott és ő elfogadta.

Az utolsó vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, majd asztalhoz ült. Kezébe vette a kenyeret és a bort és tanítványainak adta mondván, „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Az Oltáriszentség, Krisztus teste és vére nemcsak titok, nemcsak hitünk szent titka, hanem ajándék is, valóságos étel és ital, amellyel tápláljuk életünket, igazságra, életre éhező és szomjazó szívünket, lelkünket. Az egy kenyérből és az egy kehelyből való részesedés tesz minket testvérré. Szeretném megköszönni Páhy Jánosnak az oltártestvériséget és az embertestvériséget.

Ahogy Páhy Jánost ismertem, ő is szeretné megköszönni azoknak az embereknek, akik betegségében is, kiszolgáltatott élethelyzetében is ápolták, látogatták, törődtek vele. Talán külön csak Marikát említem meg, akik végig mellette volt, a végsőkig elkísérte és sokszor finom étellel, itallal, jó szóval, kedvességgel volt János mellett. A Jóisten fizesse meg mindenkinek János iránt tanúsított szeretetét – fogalmazott Bengyák Vince, majd egy verssel zárta prédikációját.

Elfáradtam, megpihenni hozzád szállok Istenem.
Te hívednek nagy jutalmul szent nyugalmat adj nekem.
Az életnek baját, terhét, vállaimról levevéd.
Nyugton fekszem koporsómban, lelkem vágyva tör feléd.

Jártam, Uram, az életnek tövises nagy útjait,
Bocsásd meg, ha gyarlóságom olykor tán tévútra vitt.
Emlékezzél: megbotlottam, de bánkódtam vétkemen.
Benned bíztam, s földi pályám benned bízva végezem.

Áldásoddal halmoztál el, hála érte Istenem.
Uram lássad, hogy másoknak áldás lett az életem.
S ha a bűnnek veszélyébe estek sok hibám miatt,
Áraszd rájuk, ó Kegyelmes, segítő malasztodat.

És áldd meg a szűk koporsót, e gyászos szent ágyamat.
Nyugtasd benne fáradt testem, míg a nagy nap felvirrad.
Lezárt ajkam akkor újra zengjen öröméneket.
Tied voltam mindörökre, legyek Uram a tied.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

dr. Páhy János
Blog, Hírek

Elhunyt dr. Páhy János c. prépost, ny. nagykanizsai plébános

A Kaposvári Püspökség, az egyházmegye papsága, rokonai fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatja, hogy dr. Páhy János c. prépost, ny. nagykanizsai plébános életének 75., áldozópapságának 52. évében, 2024. január 24-én a Nagyatádi Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.

dr. Páhy János:
Született: Nemesvita, 1949. június 21.   
Pappá szentelték: Veszprém, 1972. június 18. 
Káplán: Devecser, 1972-1973, Nagykanizsa Szent József 1973, Nagykanizsa Szent Imre 1973-1974, Devecser 1974-1978.
Tanulmányi szabadságon:1978-1980.
Káplán: Nagykanizsa Jézus Szíve 1980-1982.
Plébános: Felsőrajk 1982-1991, Kaposvár Szent Imre 1991-1992, Attala 1992-2003, Zselickislak 2003-2008, Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony 2008-2018.
Bírósági helynök: 2004-2016.
Nyugalomban: 2018-.

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.” 2Tim 4,7-8

Kaposvár, 2024. január 24.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Blog, Hírek

Örök nyugalomra helyezték Kiss Iván nyugalmazott marcali plébánost

„Ne félj, én veled vagyok!” – örök nyugalomra helyezték Kiss Iván nyugalmazott marcali plébánost.
2024. január 23-án Kiss Iván nyugalmazott marcali plébános lelki üdvéért mutatott be szentmisét Varga László megyéspüspök a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

img 001

A szentmise szónoka Farkas László dióskáli plébános volt. Felidézte, hogy a szegedi szemináriumban együtt készültek a papságra Iván atyával, aki felkérte őt, hogy szolgáljon diakónusként a papszentelési szentmiséjén Veszprémben, majd az újmisén Várvölgyön. Kiemelte, hogy a barátság akkor mélyült el még inkább közöttük, amikor Iván atya Kaposvárra került káplánnak.

– Kaposváron, a szülővárosomban megismertük egymás családját, s együtt mentünk zarándokolni. A plébánia, ahová került, nehéz plébánia volt. Egy idős pap szolgált ott, aki sok szenvedésen ment keresztül, s gyakran kórházba kellett vinni. A káplánoknak állandó készenlétben kellett lennie a beteg plébános mellett – emlékezett vissza Farkas László plébános, majd elmondta: Kaposvár után a somogyhárságyi, a somogyvári, és a kőröshegyi plébánián való szolgálat következett, majd 1993-tól Marcaliban szolgált plébánosként.

img 010

– Marcaliban a kezdeti nehézségek után megszerették, s a hívek mellé álltak. Nagy fájdalma volt nagynénje, Margit elvesztése. Édesanyja testvére mindenben mellette állt, mint egy édesanya. Ezt követően élete nehéz korszaka következett. Eljött az óra, „az Emberfiának sokat kell szenvednie.” A Mester útjára került ő is. Ismét elhangzott a meghívás szava: „jöjj és kövess engem!” Ez az út már a szenvedések útja volt, az élő keresztút. Azonban azt is tudjuk, hogy a szenvedő ember érzi meg igazán az élő Isten közelségét. Lelke mélyén bizonyára meghallotta az Úr bátorító szavát: „ne félj, én veled vagyok!” A keresztünket magunknak kell hordoznunk! Átadni nem lehet, letenni sem szabad, de mindig vannak olyan nemes lelkű, jószándékú emberek, akik tudnak segíteni a kereszthordozásban – fogalmazott Farkas László plébános.

A szentmisét követően a papság és a hívek a Boldog Gizella-templomba vonultak, melynek altemplomában Varga László megyéspüspök örök nyugalomra helyezte Kiss Iván nyugalmazott marcali plébánost.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Ferenc pápa: Vigyázzunk, a szexuális örömöt aláássa a pornográfia!
Blog, Hírek

Vigyázzunk, a szexuális örömöt aláássa a pornográfia!

Ferenc pápa katekézise: Vigyázzunk, a szexuális örömöt aláássa a pornográfia!
Január 17-én a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya folytatta a rossz szokásokról (úgynevezett főbűnökről) és az erényekről szóló katekézissorozatát. A mai, negyedik alkalommal a bujaság témájáról elmélkedett az 1Tessz 4,3–5 újszövetségi szakasz alapján. Olasz nyelvű beszédének magyar fordítását teljes terjedelmében közzétesszük.

Ma jól figyeljünk oda a katekézisre, mert utána egy cirkuszi csoport tart itt (a színpadon) bemutatót, hogy szórakoztasson bennünket.

Folytatjuk a rossz szokásokról és az erényekről szóló katekézissorozatunkat. Az ókori atyák azt tanítják, hogy a torkosság után a második „démon”, a második helytelen viselkedés, mely mindig ott ólálkodik a szív ajtajánál, a bujaság. Míg a torkosság az étel iránti mohóság, ez a második rossz magatartás a másik ember iránt „mohóság”, vagyis az emberek egymás közötti mérgezett kapcsolata, különösen a szexualitás terén.

Jól vigyázzunk: a kereszténységben nem ítéljük el a szexuális ösztönt. Például a Biblia egyik könyve, az Énekek éneke egy jegyespár szerelméről szóló csodálatos költemény. Embervoltunknak ez a gyönyörű dimenziója – a szexuális dimenzió, a szerelem dimenziója – azonban nem mentes a veszélyektől, úgy, hogy már Szent Pálnak foglalkoznia kell a kérdéssel a Korintusiaknak írt első levelében. Ezt írja: „Az a hír járja, hogy paráznaság fordul elő köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok közt sincs” (1Kor 5,1). Az apostol azért tesz szemrehányást, mert egyes keresztények beteges formában élik meg szexualitásukat.

De nézzük az emberi tapasztalatot, az egymásba szeretés élményét. Sok ifjú házas van itt, ti tudnátok beszélni róla! Hogy miért esik meg ez a misztérium, és miért ennyire mindent elsöprő élmény az életünkben, azt egyikünk sem tudja. Az egyik ember beleszeret a másikba, a szerelembe esés bekövetkezik. Ez létezésünk egyik legmeglepőbb valósága. A rádióban hallható énekek többsége erről szól: felgyulladó szerelmek, folyton vágyott, de soha el nem ért szerelmek, örömmel betöltő vagy sírással és gyötrődéssel járó szerelmek.

Ha nem szennyezi be bűnös szokás, a szerelem az egyik legtisztább érzés.

A szerelmes embernek megnemesedik a lelke, örömmel ad ajándékokat, leveleket és verseket ír. Felhagy azzal, hogy magára gondoljon, és teljesen a másikra figyel. Gyönyörű ez! És ha megkérdezzük egy szerelmestől, „miért szeretsz?”, nem tud válaszolni: szerelme sok szempontból feltétel nélküli, minden ok nélküli szeretet. Türelmesen kell fogadnunk, ha ez az oly erős szerelem naiv is egy kicsit: a szerelmes nem ismeri igazán a másik arcát, hajlamos idealizálni őt, kész ígéreteket tenni, melyeknek nem fogja fel azonnal a súlyát. Ám ez a „kert”, ahol megsokszorozódnak a csodák, nincs védve a rossztól. Elcsúfítja a bujaság démona, és ez a helytelen viselkedés legalább két okból különösen gyűlöletes.

Először is, mert tönkreteszi az emberek közötti kapcsolatokat. Ennek alátámasztására sajnos elegendő, ha csak a napi híreket nézzük. Hány jól kezdődő kapcsolat vált később mérgező kapcsolattá, a másik birtoklásává, tiszteletet és határérzéket nélkülöző kapcsolattá? Ezek olyan szerelmi kapcsolatok, amelyekből hiányzott a tisztaság. Ez az erény nem tévesztendő össze a szexuális önmegtartóztatással.

A tisztaság több mint szexuális önmegtartóztatás, inkább azzal a szándékkal függ össze, hogy sose birtokoljuk a másikat.

Szeretni azt jelenti, hogy tiszteljük a másikat, az ő boldogságát keressük, empátiát táplálunk érzései iránt, igyekszünk megismerni egy olyan testet, pszichológiát és lelket, amelyik nem a miénk, és amelyiket annak az embernek a szépségén keresztül szemlélünk, akihez tartozik. Ezt jelenti szeretni. A szeretet szép! A bujaság viszont mindebből gúnyt űz: a bujaság kifoszt, meglop, sebtében kiéli magát, nem akar a másikra figyelni, csak a saját szükségletére és örömére; a bujaság minden udvarlást unalmasnak tart, nem keresi az ész, az ösztön és az érzelem szintézisét, mely segítene bölcsen vezetni életünket. A buja ember csak rövidebb utakat keres: nem érti meg, hogy a szerelem útján lassan kell járni, s hogy ezt az unalommal távolról sem azonos türelem teszi lehetővé, hogy szerelmi kapcsolatunkat boldoggá tegyük.

De van egy második ok is, amiért a bujaság veszélyes és helytelen viselkedés. Az emberi örömök közül a szexualitásnak erős hangja van. Minden érzékszervet bevon, a testben és a pszichében egyaránt ott lakozik, és ez gyönyörű, de ha nem fegyelmezi a türelem, ha nem illeszkedik olyan kapcsolatba és történetbe, amelyben két egyén kettőjük szerető táncává alakítja, akkor az embert szabadságától megfosztó rablánccá válik. A szexuális örömöt, mely Isten ajándéka, aláássa a pornográfia: a kapcsolat nélküli kielégülés, mely függőségeket hozhat létre. Védelmeznünk kell a szerelmet, a szívvel, ésszel, testtel kifejezett szerelmet, az önmagunk másiknak való odaajándékozásában megvalósuló tiszta szerelmet. Ez a szexuális kapcsolat szépsége.

A bujaság elleni, a másik tárgyként kezelése elleni küzdelem megnyerése egy életen át tartó erőfeszítést igényelhet. De ennek a küzdelemnek a jutalma abszolút a legfontosabb, mert annak a szépségnek a megóvásáról van szó, amelyet Isten beírt teremtésébe, amikor a férfi és a nő közötti szerelmet kigondolta, mely nem arra szolgál, hogy kihasználjuk, hanem hogy szeressük egymást. Arról a szépségről van szó, amely elhiteti velünk, hogy közös történetet építeni jobb, mint kalandokat keresni – sok Don Juan van! –, a gyengédség ápolása jobb, mint engedni a birtoklás démonának – az igazi szerelem nem birtokol, hanem odaajándékozza magát –, szolgálni jobb, mint leigázni. Ha ugyanis nincs szeretet, az élet szomorú, szomorú magány. Köszönöm!

A Szentatya felhívása az általános kihallgatás végén:

Szeretném kifejezni közelségemet az Iraki Kurdisztán Autonóm Régió fővárosának, Erbílnek egyik városrészét ért rakétatámadás áldozataihoz, és a szolidaritásomat velük, akik mind civilek. A szomszédok közötti jó kapcsolatok nem ilyen akciókkal, hanem párbeszéddel és együttműködéssel épülnek. Arra kérek mindenkit, hogy kerüljön el minden olyan lépést, amely növelné a feszültséget a Közel-Keleten és más háborús térségekben.

Forrás: Magyar Kurir
Fotó: Vatican News

Blog, Hírek

Nem ez az akolitusok elsődleges feladata

Sokan gondolják, hogy az akolitusok arra jók, ha paphiány keletkezik, beugranak egy-egy igeliturgiát megtartani. Nem ez az elsődleges feladatuk.

Elérkezett az akolitusképzés negyedik alkalma. A résztvevők szokás szerint a balatonboglári egyházmegyei üdülőben gyűltek össze. Ez azt is jelenti, hogy túljutottak a kurzus felén.

Bár nem ez a központi feladat az akolitusok számára, ezen a hétvégén az imádság mellett az igeliturgia kapja a főszerepet. Ketten is bemutatják, ők hogy állnának helyt, ha megkérik őket igeliturgia végzésére. A bemutatott „próba-igeliturgiát” közösen kielemezzük, megbeszéljük, hogy mi volt jó, miben célszerű jobbá tenni. Ezek az alkalmak rengeteg lehetőséget adnak kérdések és nehéz esetek megtárgyalására.

Van a résztvevők között, aki korábban püspöki engedéllyel tartott már igeliturgiát. Ő könnyebben helytáll, így az első megmérettetés rá vár. A „próba-igeliturgiákról” felvételt készítünk, így könnyebb a mozdulatokat és a szavakat visszaidézni a kiértékelés során. A videofelvételeket nem tartjuk meg, csak a megbeszélés kereteit segíti.

Ezeken az alkalmakon a közösség is megerősödik, olyan csapattá válnak, ahol a nehezebb dolgokat is hajlandók felszínre hozni. A megbeszélt esetek köztünk maradnak, nem az a cél, hogy a másikat lejárassuk, hanem az, hogy segítsük egymást a fejlődésben.

akolitus képzés - jellemző eszközök

Kérjük továbbra is az imáitokat a résztvevőkért, a szervezőkért és mindazokért, akik segítik a képzés folyamatát. Az imádságaitok nélkül pusztán okoskodás, amit teszünk, de Isten segítségével valóban olyan akolitusokat adhatunk az Egyházmegyének, akik helyt tudnak állni a legváratlanabb helyzetekben is.

Az akolitusok megoldást jelenthetnek mindazon településeken, ahol csak ritkán tud pap megjelenni. Fenntarthatják a közösségeket, imádságokat, ájtatosságokat vezethetnek, temethetnek, áldoztathatnak. Becsüljük meg őket, akik hétköznapi munkájuk mellett vállalják, hogy elvégzik a képzést és szolgálnak Isten szőlőjében!

Lektoravatásukra március 16-án kerül sor 15:30-kor a Székesegyházban. Mindenkit szeretettel várunk!

Kiss Iván
Blog, Hírek

Elhunyt Kiss Iván nyugalmazott marcali plébános

A Kaposvári Püspökség, az egyházmegye papsága, a Marcali Egyházközség, rokonai fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatja, hogy Kiss Iván ny. marcali plébános életének 75., áldozópapságának 50. évében, 2024. január 10-én a keszthelyi kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.

Kiss Iván
Született: Várvölgy, 1949. március 31.  
Pappá szentelték: Veszprém, 1974. július 14.
Káplán: Látrány 1974-1975, Nagykanizsa Szent Imre 1975-1977, Kaposvár Szent Kereszt 1977-1981.
Plébános: Somogyhárságy 1981-1982, Somogyvár 1982-1991, Kőröshegy 1991-1993 (oldallagosan ellátja Bálványost 1991-1993), Marcali 1993-2023 (oldallagosan ellátja Tapsonyt 2001-2002, Mesztegnyőt 2002-2004).
Esperes: 1996-2021.
Hitoktatási referens: 1999-2019.
Nyugalomban: 2023.

„Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.” (Róm 8,38-39)

Kaposvár, 2024. január 12. 

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

az abortusz nem megoldás
Blog, Hírek

Az abortusz továbbra is vezető halál ok

Az abortusz volt a vezető halálozási ok számos országban 2023-ban. Világszerte 44,6 millió abortuszt hajtottak végre tavaly, így ez lett a vezető halálozási ok, megelőzve a fertőző betegségek miatti halálozást is. Magyarországon az utolsó ismert adatok szerint nőtt a terhességmegszakítások száma, a bevezetett szívhangrendelet ellenére is.

Az abortusz már az ötödik éve megelőzi a világ vezető halálozási okai között a fertőző betegségeket. Mindezt annak ellenére, hogy például az Egyesült Államokban a Roe kontra Wade ítélet hatályon kívül helyezését követően több abortuszkorlátozás lépett életbe.

Statisztikák

A statisztikák a Worldometertől származnak, amely valós időben követi nyomon az egészségügyre, a globális népességre és más mutatókra vonatkozó mennyiségi adatokat. Eszerint

2023-ban világszerte több mint 44,6 millió abortuszt hajtottak végre.

A Worldometer 2023-as utolsó elérhető pillanatfelvétele, amelyet december 31-ig rögzített, azt mutatja, hogy a tavaly elvégzett abortuszok száma meghaladja a felsorolt egyéb vezető halálokok által okozott áldozatok együttes számát.

A világon a második vezető halálozási ok, a fertőző betegségek tavaly több mint 12,9 millió ember életét követelték. A rák több mint 8,2 millió ember haláláért felelős, míg a dohányzás több mint 4,9 millió ember halálához járult hozzá. Több mint 2,4 millióan haltak meg az alkoholfogyasztás miatt. 1,6 millióan HIV vagy AIDS miatt. Több mint 1,3 millióan vesztették életüket közúti balesetekben. Több mint egymillió ember halt meg öngyilkosságban.

Az elmúlt két évben világszerte évente mintegy 44 millió abortuszt végeztek el, emiatt az eljárás megelőzte a többi halálozási okot. Bár a 2020-ban és 2019-ben végrehajtott abortuszok száma – mintegy 42,6 millió, illetve 42,4 millió – valamivel alacsonyabb volt, mint a következő években a megszakított terhességek száma, az abortusz még mindig a vezető halálozási ok volt mindkét évben.

A 2023-ban elvégzett abortuszok száma nagyjából változatlan maradt 2022-höz képest, annak ellenére, hogy a tavalyi volt az első teljes év azóta, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság kivette az  alkotmányból az abortuszhoz való jogot.  A döntés nyomán több államban olyan törvényeket fogadtak el, amelyek vagy erősen korlátozták, vagy szinte teljesen betiltották az eljárást. Ezek a törvények – egy életvédő szervezet becslése szerint – évente 166 239 abortuszt akadályoznak meg.

Területi bontásban az abortusz

A Center for Reproductive Rights, egy abortuszpárti érdekvédelmi csoport szerint a világ reproduktív korú nőinek 35%-a 77 olyan országban él, ahol az abortusz kérésre elérhető. Ezek az országok elsősorban a nyugati országokban, például Kanadában, Ausztráliában és szinte az összes európai országban koncentrálódnak. A szülőképes korú nők 12 százaléka él a 47 olyan országban, ahol az abortusz az anya egészségének megőrzése érdekében engedélyezett. 22 százalékuk abban a 42 olyan országban él, ahol az abortusz az anya életének megmentése érdekében engedélyezett. A nők mindössze 6 százaléka él abban a 22 országban, ahol az abortusz teljesen tiltott. Ezek többsége Afrikában, a Közel-Keleten és Latin-Amerikában található.

Az abortusz itthon

A magyar rendszerben szinte bárki megszakíttathatja a terhességét a 12. hétig. Az legfrissebb KSH adatok 2022-re vonatkoznak, ekkor

négy egymást követő hónapban emelkedett a terhességmegszakítások száma,

hat megyében pedig a növekedés a 15 százalékot is elérte vagy meghaladta.

A kormány 2022. szeptember 13-án módosította a terhességmegszakításról szóló jogszabályt, aminek értelmében a csak akkor lehet elvégezni, ha a nőnek megmutatták a magzat szívhangját. A rendelet bevezetése ellenére 2022 szeptemberében három, októberben ismét három, novemberben pedig 0,2 százalékkal nőtt a terhességmegszakítások száma.

A száz élveszülésre jutó abortuszok száma erőteljesebben romlott: szeptemberben 18, októberben 15, novemberben pedig 9 százalékos volt az emelkedés. Az abortuszok arányának növekedése azért különösen súlyos, mert ez az érték a rendszerváltás óta meredeken zuhan Magyarországon.

Van megoldás?

Különösen fontosnak tartjuk, hogy az abortusz megelőzése tekintetében nem a korlátozások, hanem az objektív tájékoztatás, és a fiatalok megfelelő edukációja segítenek legtöbbet.

Az abortuszra egy család sem készül. Az érintett nők többsége arról számol be, hogy

ha egy valaki azt mondta volna NE TEDD, valószínű másképp döntött volna.

Nekünk is segítenünk kell ha bennünket kérdeznek, még ha burkoltan is teszik. Nem kész válaszokkal, hanem emberséggel, szeretettel, és a lehetőségeket objektíven felvillantva tudunk helytállni.

Számos fiatal család vár arra a csodára, ami másképp nem adatik meg nekik, csak az örökbefogadás által. Emiatt az örökbeadás nem csak az abortusz elkerülésére, hanem mások életének szebbé tételére is alkalmassá tesz minket.

Források: 777blog, Christian Today, KSH, Infostart

Szentlelkes élet cover
Blog, Hírek, Programok

Jelenlétedben – „szentlelkes élet” ifi hétvége Kaposváron

Jelenlétedben – „szentlelkes élet” ifi hétvégét szervez Kaposváron a Szociális Testvérek Társasága és a kaposvári Jubilate Imádság Háza

Jelenlétedben – „szentlelkes élet” ifi hétvégére-re hívunk szeretettel,
– hogy betöltsön az öröm és a szabadság Lelke,
– hogy megtapasztaljuk az Isten jelenlétét,
– hogy a Lélek új felismerésekkel vezessen tovább utunkon,
– hogy történjen, ami a legjobb!

Olyan, mint a „szentlelkes élet” imaest – csak éppen XXL-méretben! ?
4 óra helyett 40 órát tölthetünk együtt, hogy TALÁLKOZZUNK – a Szentlélekkel, egymással, önmagunkkal.

A programban: püspöki szentmise, tanítás, kiscsoport, szentségimádás, dicsőítés, közbenjárás, játék – egyszóval: EGYÜTT az Ő JELENLÉTÉBEN.
Kikkel? – Varga László püspök atyával, a szociális testvérekkel és a szentlelkes csapattal.
Mikor? – 2024. január 26. péntek 18.00 órától 28-án, vasárnap 12.00 óráig.
Hol? – Kaposváron, a Szent Fausztina Irgalmasság Házában.
Hogyan? – Örömben, lendületben, szabadságban, ott-alvással, étkezéssel – egyszerűségben (hálózsák, polifoam).

Hozzájárulás: kb. 5000 Ft

Regisztráció: https://forms.gle/xqcX8Vzgukdv6gx36

Jelentkezési határidő: január 18.

Törőcsik Juli testvér és a szentlelkes csapat

***

Ha még nem voltál imaestünkön, és nem tudod, mi ez, akkor íme egy kis bemutatás:

A szentlelkes élet-nemcsak karizmatikusoknak imaestek a szociális testvérek – egy magyar alapítású szerzetesközösség – programja fiataloknak, amit 2018-óta havonta tartunk, Budapesten. Tanévről tanévre imában kérjük el a témát. Idei évadunk mottója: Ahol a Lélek, ott a szabadság. Alkalmaink azért vannak, hogy meghalljuk, Isten mire hív, hogyan élhetjük az élet teljességét, hogyan segít a Szentlélek megtalálni a saját utadat, hogy az légy, akinek Isten elgondolt.

Honnan származik ez a kifejezés: szentlelkes élet?

A Szociális Testvérek alapítója, Slachta Margit kifejezése arról szól, ahogyan őt és azóta sokunkat vezet és formál a Szentlélek, hogy SZENTek legyünk akár családosként, vagy szerzetesként.

A „szentlelkes élet” egy csodálatos lelkiségi út, mód, melynek kincseit örömmel osztjuk meg veletek, hogy a Szentlélek alakítson, megújítson, újjáteremtsen, hogy életedben valósuljon Isten szeretet-terve.
A „szentlelkes élet” nemcsak a karizmatikusoknak, hanem mindenkinek szóló meghívás, aki szeretne a Szentlélek által egyre bensőségesebb szeretetben élni, és Isten jelenlétét megtapasztalni.
Alkalmaink lehetőségek, hogy Te is megismerhesd ezt a lelki utat, és egyre inkább valósuljon benned az Úr üdvözítő terve.
Azt keressük, azért imádkozunk, hogy egyre több élet legyen bennünk, hogy a Szentlélek által azzá alakuljunk, akinek az Úr teremtett minket.

GYIK

* Hány évesek jöhetnek? – a program (16)-18-30 éveseknek szól.
* Csak katolikusok jöhetnek? – Minden testvérünket szeretettel látjuk, aki örömmel merít katolikus kincseinkből.
* A program karizmatikusoknak szól? – Nem. Mindenkinek, aki vágyik mélyebb kapcsolatba kerülni Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel.

2024-es további budapesti imaestjeink: február 9., március 22., április 26., június 7.

Blog, Hírek, Programok

Szentlélek Szeminárium az Irgalmasság Házában

Az első induló szeminárium az Irgalmasság Házában 2024 januártól egy Élet a Lélekben szeminárium. Erre a lelkigyakorlatra elsősorban olyanokat várunk, akik még nem vettek részt ilyen programsorozaton.

A jellemző célcsoport a 16 és 50 év közöttiek korosztálya, de senkit sem zárunk ki, aki még nem vett részt Élet a Lélekben szemináriumon. Az előadóink Varga László, Udvardy Márton és Zsifkó Zoltán lesznek.

A szeminárium az Irgalmasság Házában, 9 héten át vezet be minket egy mélyebb megtapasztalásba a hitünkkel kapcsolatban. Január 18-tól március 14-ig hetente ismerjük meg az újabb kérdésköröket. A témák között elhangzik Isten személyes szeretete, a megváltás, a megtérés, a tanítványság, a Szentlélek, a közösség, valamint a küldetés.

A programsorozat regisztrációhoz kötött, a jelentkezési lap letölthető innen, vagy az Irgalmasság Háza recepcióján átvehető. Jelentkezni legkésőbb 2024 január 5-ig lehet.

A részvételi díj 2000 Ft, mely tartalmazza a szemináriumi munkafüzet árát, valamint az egyéb felmerülő költségeket, eszközöket.

Ez az első szeminárium az Irgalmasság Házában. Legyél te is részese! Az életed során számtalanszor tapasztalhatod meg a segítségét, ha elakadsz, ha kérdéseid vannak…

Az elmúlt évtizedekben több ezren végezték el hazánkban az Élet a Lélekben Szemináriumot. A lelki megújulások, megtérések, a lelki ajándékok felfedezése és a hit örömének megtapasztalása mérhetetlen áldást hozott sokaknak. Ez a szeminárium és rajta keresztül a Szentlélek megtapasztalása valóban Isten különös ajándéka ebben a korban, amikor sokan elhagyják az Egyházat.

Ha teheted, jelentkezz! Nem tudhatjuk mikor lesz legközelebb Szeminárium az Irgalmasság Házában. Ha valami miatt most nem fér bele az életedbe, vagy már voltál Élet a Lélekben szemináriumon, akkor kérünk imádkozz a résztvevőkért, az előadókért és a program megvalósulásáért!

Szeminárium férfiaknak Siófokon
Blog, Programok

Szeminárium indul férfiaknak Siófokon

Élet a Lélekben Szemináriumot indítunk férfiaknak Siófokon. A férfiak részére indított szemináriumokból ez már a nyolcadik sorozat Egyházmegyénkben.

Fontos, hogy egyházközségeinkben, plébániáinkon férfiak is jelen legyenek. Statisztikai adatok igazolják, hogy azok a közösségeink, ahol férfiak is jelen vannak, vonzóbbak a fiatalok számára, akik ritkán, vagy egyáltalán nem járnak templomba.

Mindannyiunkban van egy kép Istenről. Még azokban is, akik magukat ateistának tartják. A férfi az atyakép megtestesítője a családokban. Ha a családokban férfiak nincsenek jelen, ott sérül az istenkép. Ugyanígy azokban a közösségekben, ahol nincsenek férfiak, nehezebb az istenkép bemutatása, javítása.

Ezek figyelembevételével indítottuk a sorozatot, mely most nyolcadik alkalommal, kizárólag férfiaknak Siófokon kerül megszervezésre. A korábbi években többek között Barcson, Kaposváron, Kaposfüreden és Marcaliban is segített férfi közösségek kialakulásában ez a kezdeményezés.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával lehet, vagy a siófoki templom sekrestyéjében, vagy levélben küldve ide. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szeminárium férfiaknak Siófokon

Nehéz megszólítani másokat, most mégis arra kérünk mindenkit, hogy személyesen hívjon meg férfiakat Siófokról, vagy környékéről, hogy ebben a néhány hétben együtt megerősödve találjunk válaszokat kérdéseinkre.

Ez a szeminárium biztonságot ad a mindennapok útvesztőiben. Társakat állít mellénk, hogy ne egyedül viseljük a terheket, hatalmat ad a kísértésekkel szemben, valamint új életet Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Gyere és jelentkezz!